2012, മാർച്ച് 31, ശനിയാഴ്‌ച

Dubai-DsF 2012 .ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവെൽ

ഇനി നമുക്കു യാത്ര തുടങ്ങാം .ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവെൽ മാമാങ്കം ഇനി കൺകുളിർക്കെ കാണാം.വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പവലിയനുകൾ.Kerala Flood @ Gazal